Giới thiệu

LỜI NỐI ĐẦU

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, Đoàn đã tập hợp đông đảo thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ mới, Đoàn tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc và bản chất tốt đẹp của mình, kế tục trung thành, xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng; tổ chức động viên đoàn viên, thanh niên cả nước đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn phối hợp với các cơ quan nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội, các tập thể lao động và gia đình chăm lo giáo dục, đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia vào việc quản lý nhà nước và xã hội.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng với các tổ chức thanh niên tiến bộ, thanh niên và nhân dân các nước trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì tương lai và hạnh phúc của tuổi trẻ.

Với vai trò và vị trí nêu trên, tuổi trẻ An Giang tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp lên tầm cao mới trước những nhiệm vụ mới của thế kỷ mới, quyết tâm đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà không ngừng phát triển, vững chắc góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Và tuổi trẻ An Giang sẽ mãi xứng đáng là con cháu của Bác Tôn kính mến, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của tỉnh An Giang.

Với mong muốn đó, Tỉnh Đoàn An Giang ra mắt Website Thanh niên An Giang để giúp Đoàn viên thanh niên trong và ngoài tỉnh có thêm những thông tin bổ ích về nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn; các chương trình đồng hành cùng sự phát triển của thanh niên; những tài liệu có liên quan đến các cuộc vận động, các phong trào lớn của Đoàn Thanh niên; nắm bắt các tin tức sự kiện nổi bật của Đoàn…

Ngoài ra, các bạn còn có thể phản ánh, trao đổi và đặt các câu hỏi thắc mắc xoay quanh nghiệp vụ công tác Đoàn.

Hy vọng những thông tin có được sẽ giúp ích cho các bạn trong công việc, trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên và nghiên cứu, học tập.

Để trang tin ngày càng hoàn thiện và phong phú hơn, Ban Biên tập rất mong nhận được sự quan tâm góp ý của các bạn.

Xin cảm ơn!

                                                                                            

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN TỈNH ĐOÀN

Cơ quan Tỉnh Đoàn là cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang, hoạt động theo pháp luật của nhà nước và nguyên tắc Điều lệ Đoàn. Cơ quan Tỉnh Đoàn hoạt động theo cơ chế thủ trưởng và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ.

1. Cơ quan Tỉnh Đoàn có các chức năng sau:

1. Nghiên cứu tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đề ra các chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi (TTN) của tỉnh.
2. Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của tỉnh; đề xuất, kiến nghị với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành  thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Đoàn cấp trên và cơ quan Tỉnh Đoàn.

2. Cơ quan Tỉnh Đoàn có các nhiệm vụ sau:

1. Nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn về các chủ trương công tác của Đoàn và phong trào TTN trong từng thời gian; tổng kết, hướng dẫn thực hiện các Nghị quyết, chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Chuẩn bị các báo cáo về công tác Đoàn và phong trào TTN, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành.
2. Giữ mối quan hệ làm việc với Đảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương; phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức thực hiện các chủ trương, chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước; các Nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp hoạt động giữa Đoàn và các ban, ngành, đoàn thể.

3. Tổ chức nghiên cứu chỉ đạo điểm các mô hình, nhân điển hình trong các hoạt động của Đoàn và phong trào TTN. Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; quản lý tổ chức biên chế, ngân sách, cơ sở vật chất, công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật của Đoàn theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Đoàn.

3. Tổ chức bộ máy cơ quan Tỉnh Đoàn gồm 6 phòng, ban:

- Ban Tổ chức - Kiểm tra (Thường trực Ủy ban kiểm tra).

- Ban Tuyên giáo.
- Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên (Thường trực Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang).
- Ban Thanh niên Nông thôn Công nhân và Đô thị.
- Ban Thanh thiếu nhi trường học (Thường trực Hội đồng Đội tỉnh).
- Văn phòng Tỉnh Đoàn.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG, BAN TỈNH ĐOÀN

* Văn phòng Tỉnh Đoàn có nhiệm vụ
1. Giúp Ban Thường vụ nắm chắc tình hình công tác Đoàn và phong trào TTN trong tỉnh. Giúp Thường trực kiểm tra, đôn đốc các Ban chuyên môn thực hiện các công việc đúng tiến độ, theo kế hoạch hoặc theo ý kiến chỉ đạo của bộ phận Thường trực. Phối hợp với Ủy ban kiểm tra đôn đốc và kịp thời uốn nắn những thiếu sót trong việc thực hiện Nghị quyết.
2. Quản lý công tác Văn phòng, công tác văn thư, lưu trữ (kể cả lưu trữ điện tử), in ấn tài liệu; quản lý hộp thư (mail) và công tác thông tin mạng của cơ quan.
3. Quản lý công tác tài chính, quản trị, cơ sở vật chất, đầu tư xây dựng cơ bản của cơ quan.
4. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ hoạt động Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các Ban Tỉnh Đoàn.
5. Phụ trách các hoạt động kinh tế của cơ quan (nếu có).
6. Trực tiếp phụ trách công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Đoàn và của cơ quan Tỉnh Đoàn.
7. Trực tiếp tham mưu và theo dõi quá trình thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành Tỉnh Đoàn thực hiện kế hoạch số 16-KH/TU ngày 14/10/2008 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” và Quy chế công tác của UBND tỉnh và BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang (theo NQLT số 01 ngày 21/3/2013). Phối hợp Ban TCKT tham mưu nội dung kiểm điểm tập thể và cá nhân BTV Tỉnh Đoàn theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

* Ban Tuyên giáo có nhiệm vụ
1. Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn về chủ trương, nội dung, biện pháp, hình thức, tập hợp giáo dục Đoàn viên thanh niên, làm tốt công tác giáo dục của Đoàn đối với Đoàn viên thanh niên và việc tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, của Trung ương Đoàn về nội dung công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban.
2. Tham mưu, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về: giáo dục an ninh quốc phòng; biển, đảo; giáo dục pháp luật; dân số - sức khỏe - môi trường; phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm…
3. Trực tiếp tham mưu thực hiện Chương trình vì sự tiến bộ Nữ thanh niên; kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên An Giang giai đoạn 2012 - 2020; giải thưởng “Tuổi trẻ quê hương Bác Tôn”. Tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao & du lịch, Hội Cựu chiến binh, Sở Nội vụ, Hội LH Phụ nữ, các đơn vị LLVT và tham gia thành viên Ban chỉ đạo các lĩnh vực được phân công.
4. Trực tiếp tổ chức thực hiện: Bản tin tuổi trẻ An Giang, chuyên mục Truyền hình thanh niên và Diễn đàn thanh niên trên sóng phát thanh, thông tin điện tử (quản lý website của Tỉnh Đoàn); chuẩn bị các thông báo, ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn các tài liệu tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn…
5. Trực tiếp phụ trách công tác huấn học, triển khai các Nghị quyết, chương trình hành động của Đoàn, các bài học lý luận chính trị cho Đoàn viên thanh niên, việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh…

* Ban Tổ chức Kiểm tra có nhiệm vụ

1. Tham mưu các nội dung, biện pháp xây dựng Đoàn về tổ chức, công tác Đoàn viên, Đoàn vụ, Đoàn tịch, công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thực hiện chính sách đối với cán bộ Đoàn các cấp theo quy định.
2. Trực tiếp triển khai, hướng dẫn tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện: Điều lệ Đoàn, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đoàn các cấp, quy chế làm việc của cơ quan Tỉnh Đoàn; quy trình kiện toàn Ban Chấp hành các cấp; xây dựng Chi đoàn bốn chủ động; hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện Đoàn viên…
3. Tham mưu công tác quản lý cán bộ Tỉnh Đoàn và UV.BCH Tỉnh Đoàn; giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ, công nhân viên cơ quan.
4. Chuyên trách công tác kiểm tra, thay mặt Ủy ban kiểm tra giải quyết các công việc giữa hai kỳ họp của Ủy ban kiểm tra; thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra theo quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Tỉnh Đoàn, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Đoàn viên thanh niên.
5. Trực tiếp quản lý và phân phối sổ Chi đoàn, sổ Đoàn viên, thẻ Đoàn viên, mẫu giấy công nhận Chi đoàn 4 chủ động; tham mưu và theo dõi quá trình thực hiện chương trình hành động của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ ba của Ban chấp hành Trung ương Đoàn Khóa IX về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”.
6. Tham mưu giải thưởng Lý Tự Trọng.

* Ban Thanh niên Nông thôn Công nhân và Đô thị có nhiệm vụ

1. Nghiên cứu đề xuất chủ trương về công tác vận động thanh niên tham gia các phong trào trên các mặt thuộc lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và ở đô thị; công tác phòng chống dịch bệnh, trồng cây phân tán.
2. Theo dõi, tham mưu các giải pháp thực hiện các chương trình hỗ trợ thanh niên thoát nghèo, chương trình vay vốn; chương trình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật…; các chương trình hỗ trợ thanh niên công nhân, chương trình Đoàn tham gia cải cách hành chính, Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị…; nghiên cứu triển khai các đề án, dự án tư vấn giới thiệu việc làm, dạy nghề cho thanh niên.
3. Trực tiếp tham mưu, triển khai thực hiện hoạt động Tháng Thanh niên hàng năm. Tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp với Sở LĐTB& XH, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Khoa học Công nghệ…
4. Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tham mưu thành lập và duy trì các Chi hội, Chi đoàn trong khu nhà trọ; trực tiếp tham mưu thành lập và duy trì các Chi hội, Chi đoàn trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh…

* Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên có nhiệm vụ

1. Là Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh, nghiên cứu đề xuất các chủ trương, chương trình công tác Hội. Hướng dẫn, đôn đốc UBH các cấp trong tỉnh thực hiện chương trình công tác chung của Hội; tham mưu về công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội. Tham gia định hướng hoạt động Hội sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn và Ban liên lạc sinh viên An Giang tại TP. Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh…
2. Nghiên cứu đề xuất chủ trương về công tác đoàn kết tập hợp các đối tượng: thanh niên vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, thanh niên ở các doanh nghiệp; xây dựng và phát triển các loại hình sinh hoạt Câu lạc bộ đội, nhóm trong thanh niên.
3. Tham mưu về công tác và chế độ chính sách thanh niên xung phong, doanh nghiệp trẻ, thầy thuốc trẻ. Giữ vai trò chính trong các hoạt động giao lưu quốc tế của Đoàn.
4. Trực tiếp phụ trách, tham mưu và theo dõi các hoạt động liên tịch với các ngành và tham gia thành viên Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực an ninh Tổ quốc, phòng chống về  tội phạm, tệ nạn xã hội, buôn bán phụ nữ và trẻ em; trật tự an toàn giao thông; chương trình phối hợp với Viễn thông An Giang, Ban Tôn giáo tỉnh.
5. Hàng năm, trực tiếp tham mưu, triển khai thực hiện chiến dịch Mùa hè tình nguyện; các lớp Học kỳ quân đội, lớp Học làm người có ích.

* Ban Thanh thiếu nhi trường học có nhiệm vụ
1. Nghiên cứu đề xuất chủ trương về công tác vận động Thanh thiếu nhi trong khối trường học và công tác thiếu nhi trên địa bàn dân cư; công tác Hội LHTN Việt Nam trong học sinh các trường Trung học phổ thông.
2. Là Thường trực Hội đồng Đội tỉnh, nghiên cứu, tham mưu đề xuất những chủ trương, phương hướng, nội dung công tác Đội và phong trào thiếu nhi của tỉnh.
3. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trong lãnh, chỉ đạo hoạt động chuyên môn công tác Đội của Nhà thiếu nhi tỉnh, huyện.
4. Trực tiếp phụ trách, tham mưu và theo dõi chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ An Giang” và chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi An Giang”; diễn đàn “Văn hóa ứng xử học đường”, chương trình “Khi tôi 18”, “Tri ân và trưởng thành”; công trình măng non “Trao yêu thương - Nâng bước đến trường”; hội thi Tin học trẻ, đường lên đỉnh Olympia…
5. Trực tiếp tham mưu, triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp với Sở  Giáo dục & đào tạo, Sở Thông tin & truyền thông, Bưu điện tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

 

                                                                                                                         BAN BIÊN TẬP

Đã thêm vào giỏ hàng