Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại nhiều tiện ích, giúp chúng ta có thể cập nhật được thông tin từ trong nước đến thế giới. Tuy nhiên, việc lựa chọn thông tin như thế nào cho đúng, chuẩn không phải dễ dàng. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải biết “sàng lọc” nguồn thông tin chính thống để bổ sung vào kho tri thức và truyền tải những thông tin đó đến quần chúng nhân dân.

Tại Hội nghị báo cáo viên tháng 7-2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQVN và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị…

 

Cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 35, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả những yêu cầu trên. Theo đó, xác định việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc tinh thần nghị quyết, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức Đảng và sự đồng thuận xã hội nhằm đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên không gian mạng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết để tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp. Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả. Kết hợp giữa vận động, giáo dục, thuyết phục với kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với các đối tượng vi phạm. Đổi mới nội dung, phương pháp, đa dạng hóa hình thức, coi trọng hiệu quả, trên tinh thần chủ động, cảnh giác, thường xuyên, kiên trì, kiên quyết, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm.

Thực tế hiện nay, ở các cấp ủy Đảng, đơn vị ở các địa phương đang chuẩn bị các bước tiến tới tổ chức đại hội Đảng các cấp. Đây là thời điểm xuất hiện nhiều đơn thư và cũng là thời điểm các phần tử phản động, cơ hội chính trị đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ, gây chia rẽ, mất đoàn kết. Cùng với đó, hiện nay, các thông tin trên mạng ngày càng phức tạp, đan xen giữa thông tin tốt và xấu độc, sự ra đời của hàng ngàn trang mạng xã hội lại là mảnh đất màu mỡ cho các thế lực thù địch “tranh thủ” lợi dụng, dùng xảo thuật để đánh lừa, “tiêm nhiễm” vào độc giả những thông tin sai trái nhằm chống phá Đảng, nhà nước ta. Đáng lưu ý, gần đây, một số tờ báo vì chạy theo lợi ích thương mại nên xa rời nhiệm vụ chính trị. Điều đó đặt ra vấn đề là mỗi cán bộ, đảng viên cần phải tỉnh táo, kiểm tra thông tin trước khi nói, viết, bấm nút “like” (thích), “share” (chia sẻ) những thông tin trên mạng xã hội.

Song song đó, kịp thời đấu tranh phản bác những nội dung thông tin bịa đặt, vu khống, gây chia rẽ nội bộ, mất đoàn kết trong Đảng và xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên và nhất là các cơ quan báo chí. Đối với đội ngũ những người làm báo, cần có bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm công dân và đạo đức nghề nghiệp. Trong cuộc cạnh tranh giữa báo chí và mạng xã hội, nhà báo vừa là người phát hiện thông tin, vừa là người kiểm chứng, thẩm định, phân tích và giải thích thông tin, cung cấp và giúp công chúng tìm được những nguồn thông tin trung thực, đáng tin cậy. Mặt khác, các cơ quan báo chí, xuất bản cần nhạy bén trong việc nắm bắt thông tin, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các địa phương chủ động phê phán, phản bác sắc bén những luận điệu sai trái, khuynh hướng tiêu cực, đập tan những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch.

T.T


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng