Xây dựng lòng tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Ngay từ khi Đảng ra đời và trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, xuất phát từ yêu cầu khách quan, Đảng luôn coi trọng công tác bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng và bảo vệ nhân dân, đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch.

Trong những năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đẩy mạnh xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng với những âm mưu ngày càng thâm độc, những thủ đoạn ngày càng tinh vi nhằm làm giảm sút niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Trước tình hình đó, ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Để sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW trên địa bàn tỉnh An Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phối hợp Trường Chính trị Tôn Đức Thắng vừa tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh An Giang Lê Văn Nưng nhấn mạnh, dù ở giai đoạn cách mạng nào, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn là nhiệm vụ trọng yếu. Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, với sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, sự phối hợp trách nhiệm, đồng bộ của các cơ quan, ngành, địa phương, sự vào cuộc quyết liệt, bền bỉ của các lực lượng, đơn vị chức năng, các cơ quan báo chí, truyền thông... công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh An Giang đạt những kết quả tích cực, khá toàn diện.

 

Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Trong đó, công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh thời gian qua có lúc, có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn diễn biến phức tạp. Trên nhiều diễn đàn mạng, các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ hệ tư tưởng lạc hậu, không phù hợp thực tế”, “Đảng vạch ra tương lai và hướng đi mơ hồ, mông lung nhưng bắt đảng viên phải bảo vệ, tin theo”, “thấy sai mà vẫn bảo vệ”… Những luận điệu này gây hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, gây tâm lý hoang mang, dao động trong đảng viên và quần chúng nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đề nghị các ngành, các cấp cần mạnh dạn phân tích những mặt trái, những tồn tại, chỉ rõ những hạn chế để khắc phục, chỉnh sửa kịp thời. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là vấn đề lý luận mà cần nghiên cứu triết lý nhân sinh, “Dĩ bất biến ứng vạn biến”, phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất của toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Trong đó, quan tâm xây dựng, củng cố lòng tin, xem đây là vũ khí mạnh nhất để thu phục mọi đối tượng, mọi trái tim, mọi tầng lớp nhân dân. Nếu như nền tảng tư tưởng của Đảng là đường ray, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là toa tàu thì lòng tin là sức mạnh kéo toa tàu đi suốt chiều dài đất nước, theo con đường đúng đắn.

Đại hội XII của Đảng đã khẳng định: “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta”.

Từ âm mưu “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch vẫn đang ra sức xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng; phủ nhận con đường đi lên CNXH và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đòi đa nguyên, đa đảng, xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam… Do vậy, việc tổ chức hội thảo khoa học “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh An Giang” là rất kịp thời, cần thiết. Gần 80 bài tham luận tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh là những tư liệu quý, cung cấp thêm nhiều lý luận, giải pháp đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phần tử xấu, góp phần xây dựng và củng cố lòng tin, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh An Giang Lê Văn Nưng phát biểu tại hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh An Giang”.

NH


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng