Nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật của Nhà nước cho thanh niên ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trong giai đoạn hiện nay

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật là một khái niệm rộng lớn, bao gồm nâng cao tri thức pháp luật cho đối tượng và bằng giải thích, phổ biến, thuyết phục, nêu gương... hình thành tình cảm, niềm tin pháp luật cho đối tượng, góp phần nâng cao ý thức, tôn trọng chấp hành pháp luật.

 

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật (PBGDPL) có vai trò quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Tuyên truyền, PBGDPL góp phần hình thành, nâng cao hệ thống tri thức về pháp luật cho công dân, hình thành lòng tin pháp luật; thói quen thực hiện quyền và nghĩa vụ pháp lý đó trong việc bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình, của người khác và của toàn xã hội, biết vận dụng thực tiễn pháp luật vào cuộc sống. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ nhận thức, văn hóa pháp lý cho mỗi công dân, tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước và xã hội.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật là truyền đạt, phổ biến, giải thích nội dung pháp luật, giúp cho đối tượng tác động hiểu và hình thành tri thức pháp luật, tình cảm, hành động phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật là công tác, lĩnh vực hoạt động, bao gồm: việc xây dựng các chương trình, các kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; việc triển khai chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đến đối tượng; công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, sơ tổng kết việc thực hiện chương trình đề ra; hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Tuyên truyền pháp luật của Nhà nước là hoạt động thông tin, phổ biến, giải thích các văn bản pháp luật của Nhà nước cho mọi tầng lớp nhân dân.

Hoạt động đó nhằm nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi tuân thủ pháp luật, từng bước nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi tuân thủ pháp luật của thanh niên.

Thanh niên ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trong thời gian qua đã được các cấp, các ngành thành phố tổ chức tuyên truyền pháp luật của Nhà nước với nhiều ngày càng phong phú và đa dạng. Nội dung tuyên truyền cho thanh niên đã đảm bảo yêu cầu trong giai đoạn hiện nay: Tuyên truyền hệ thống pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật, tuân thủ pháp luật. Nội dung tuyên truyền được các cấp, các ngành thành phố tập trung như: Hiến Pháp; Luật Thanh niên; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Giao thông; Luật Bình đẳng giới; Luật Quốc phòng; Luật Tố cáo; Luật An ninh mạng; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Pháp luật về quyền dân sự, chính trị; Luật Phòng, chống mua bán người; Luật Môi trường; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Bảo hiểm y tế và những quy định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Luật Đất đai; Luật Thi hành nghĩa vụ quân sự; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Môi trường; Luật Hoà giải; Nghị quyết 01 và 02/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán,... Nội dung tuyên truyền pháp luật của Nhà nước cho thanh niên đã được các cấp các ngành thành phố tổ chức trọng tâm, trọng điểm theo chiều rộng và chiều sâu phù hợp với đối tượng thanh niên: thanh niên công nhân, thanh niên đô thị, thanh niên học sinh, thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo,… Hình thức, phương pháp tuyên truyền phong phú phù hợp với đối tượng thanh niên, từ đó nhận thức thanh niên thành phố ngày một nâng lên, thanh niên thành phố chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thanh niên không ngừng được rèn luyện, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Song, công tác tuyên truyền pháp luật của Nhà nước cho thanh niên ở thành phố Long Xuyên cũng còn hạn chế. Một số ít các cấp, các ngành thành phố tuy có tuyên truyền pháp luật của Nhà nước cho thanh niên thành phố nhưng trên thực tế còn hình thức, nội dung tuyên truyền không sâu. Hình thức, phương pháp tuyên truyền còn khô cứng, chưa linh động, sáng tạo theo hướng lấy thanh niên là trung tâm. Dẫn đến một số thanh niên thiếu nhận thức và hành động về pháp luật Nhà nước. Bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận thanh niên thành phố có lối sống vị kỷ, thực dụng, thờ ơ trước những vấn đề kinh tế - xã hội - chính trị của đất nước, của tỉnh, thành. Ý chí vươn lên trong học tập, cuộc sống thiếu tích cực, chủ động trong hoạt động của các tổ chức đoàn thể, một số thanh niên cá biệt xa vào các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật.

Từ những thực trạng trên, để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền pháp luật của Nhà nước cho thanh niên ở thành phố Long Xuyên cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp:

Một là, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội về tầm quan trọng của việc tuyên truyền pháp luật của Nhà nước cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay: Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, đặc biệt là đối với người đứng đầu. HĐND, UBND các cấp từ thành phố đến cơ sở phải phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác tuyên truyền pháp luật của Nhà nước cho thanh niên thành phố. Phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở trong công tác tuyên truyền pháp luật của Nhà nước đến thanh niên. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác tuyên truyền pháp luật của Nhà nước cho thanh niên thành phố Long Xuyên.

Hai là, tiếp tục đổi mới hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với thanh niên. Củng cố tổ chức Đoàn, Hội: Việc đổi mới các hình thức, phương pháp tuyên truyền pháp luật của Nhà nước cho thanh niên thành phố phải thực hiện trong toàn bộ hệ thống chính trị. Đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền cho thanh niên thành phố phải cụ thể, thiết thực; phổ thông, đại chúng; phù hợp với xu thế chung của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tuyên truyền pháp luật của Nhà nước cho thanh niên thành phố cần tăng cường thông qua phong trào thanh niên thành phố.

Ba là, xây dựng đội ngũ tuyên truyền đáp ứng yêu cầu trong từng giai đoạn; tăng cường củng cố niềm tin, xây dựng ý thức trách nhiệm cho thanh niên trong việc tiếp thu pháp luật của Nhà nước:

Củng cố tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam từ thành phố đến cơ sở: Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp vững mạnh. Thường xuyên kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên của Hội LHTN Việt Nam. Tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp về củng cố tổ chức Đoàn, Hội. Tăng cường bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú từ tổ chức Đoàn, Hội cho Đảng xem xét, kết nạp trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức Đoàn, Hội thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Xây dựng đội ngũ tuyên truyền đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay: Xây dựng đội ngũ tuyên truyền có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống tốt. Xây dựng đội ngũ tuyên truyền có năng lực trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm. Xây dựng đội ngũ tuyên truyền phải am hiểu thanh niên, gần gũi thanh niên. Xây dựng đội ngũ tuyên truyền thông qua việc phát huy vai trò của Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam các cấp phường xã, trường học, thành phố. Tăng cường chế độ, chính sách cho đội ngũ tuyên truyền.

Bốn là, tăng cường củng cố niềm tin, xây dựng ý thức trách nhiệm cho thanh niên trong việc tiếp thu pháp luật của Nhà nước: Các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc giáo dục, rèn luyện thanh niên thành phố trở thành lớp người có ích cho xã hội, Tiếp tục tổ chức quán triệt, phổ biến, học tập các chỉ thị, nghị quyết, Luật,... của Đảng và Nhà nước cho thanh niên thành phố Long Xuyên. Tổ chức Đoàn thanh niên, Hội LHTN các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên thành phố. Mỗi thanh niên thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cần xây dựng ý thức trách nhiệm của thanh niên thành phố thể hiện qua việc việc tự học, tự rèn luyện.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền pháp luật của Nhà nước cho thanh niên thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trong giai đoạn hiện nay nội dung quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Thông qua đó, nhằm tuyên truyền pháp luật của Nhà nước đến với thanh niên thành phố Long Xuyên, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của thanh niên thành phố trong việc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia công sức trong việc xây dựng thành phố Long Xuyên văn minh, hiện đại./.

Khoa Thi (Phó Bí thư Thành Đoàn Long Xuyên)


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng