An Giang: Tiếp tục thực hiện chủ trương đi công tác cơ sở đối với cán bộ Đoàn

Nhằm đào tạo cán bộ, bồi dưỡng kiến thức thực tế, tạo điều kiện để cán bộ nghiên cứu, rèn luyện về phương pháp, kỹ năng làm việc. Mặc dù trong tình hình dịch bệnh Covid-19 ngay từ đầu năm 2020 diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chủ động nghiên cứu và ban hành Kế hoạch số 216-KH/TĐTN-TCKT, ngày 25/02/2020 về việc thực hiện chủ trương đi công tác cơ sở đối với cán bộ Đoàn cấp tỉnh năm 2020.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo cán bộ đi công tác cơ sở phải có chủ đề, nội dung cụ thể và xây dựng phương thức đi cơ sở phù hợp, yêu cầu trọng tâm là xác định được nội dung thu hoạch sau khi công tác cơ sở cần phải phục vụ cho nhiệm vụ chuyên môn hiện tại đang phụ trách.

 

Cán bộ Tỉnh Đoàn xuống cơ sở tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone phòng, chống Covid-19.

Theo đó, cán bộ Đoàn chuyên trách cơ quan chủ động gởi mẫu đăng ký đi công tác cơ sở theo chủ trương “1+2” về Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh Đoàn để tổng hợp trình Ban Thường vụ. Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh Đoàn có trách nhiệm tổng hợp, rà soát tránh trùng chéo, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng mẫu tổng hợp đăng ký đi cơ sở theo chủ trương “1+2” năm 2020. Những nội dung đăng ký chưa phù hợp, chưa đúng quy định theo Hướng dẫn 03-HD/TWĐTN-BTC, ngày 21/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Hướng dẫn chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn các cấp giai đoạn 2018 - 2022” sẽ được chỉnh sửa, góp ý để hoàn thiện.

          Đến nay, nội dung trọng tâm đi công tác cơ sở năm 2020 tập trung vào các hoạt động hỗ trợ công tác bảo vệ biên giới, tuyên truyền về dịch bênh Covid-19 và các biện pháp phòng tránh, hạn chế tác hại của dịch bệnh như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, cài đặt ứng dụng Bluezone./.

Tin, ảnh: Trần Lài (Ban TCKT Tỉnh Đoàn)


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng