Huyện Đoàn Chợ Mới: Đơn vị tiêu biểu trong triển khai thực hiện chủ trương 1+1 năm 2020 của Tỉnh

Chủ trương 1+1 là nội dung quan trọng được Trung ương Đoàn đưa vào Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Chủ trương 1+1 là mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia tổ chức Ðoàn, Hội. Việc thực hiện chủ trương 1+1 là một trong những nội dung nhằm đẩy mạnh đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn, Hội.

Hội nghị triển khai chủ trương 1+1 trong đoàn viên thanh niên 

 

Sơ kết mô hình 1+1 tại đơn vị Thị trấn Đoàn Chợ Mới.

Sơ kết tại Xã Đoàn Long Kiến.

Nhận thức được tầm quan trọng nêu trên, thời gian qua các cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện. Theo đó đã tổ chức các buổi quán triệt trong toàn thể đoàn viên, hội viên, các chi đoàn, chi hội về nhiệm vụ công tác vận động quần chúng vào tổ chức nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng lớp thanh niên vừa hồng, vừa chuyên, góp phần xây dựng Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh. Trong đó nổi bật với Huyện Đoàn Chợ Mới đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong toàn huyện triển khai hiệu quả, đồng bộ các giải pháp giới thiệu Hội viên, thanh niên ưu tú tham gia các hoạt động phong trào và được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đoàn.
Một trong những giải pháp hữu hiệu được các cơ sở Đoàn, Hội tại Chợ Mới thực hiện trong thu hút thanh niên đó là phát huy lợi thế của tổ chức trong việc thực hiện, triển khai các hoạt động, phong trào như thực hiện các công trình phần việc thanh niên có ý nghĩa, tạo môi trường để thanh niên được trải nghiệm, và tham gia các hoạt động; phát triển các kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, văn hóa, đời sống tinh thần…đều được đoàn viên, hội viên thông tin, vận động thanh niên nằm ngoài tổ chức biết, cùng tham gia từ đó tạo điều kiện cho thanh niên cùng trải nghiệm, cùng thực hiện hoạt động. 
Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn, Đoàn cơ sở. Gắn với việc chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của ĐVTN, chú trọng phát triển kinh tế, tư vấn, hướng dẫn cho đoàn viên tự tạo việc làm, lao động, sản xuất, phát triển kinh tế cho bản thân và gia đình, tham gia các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị... Qua đó, thu hút tập hợp thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn, Hội.
Ngoài ra, để đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, hội viên, các cấp bộ Đoàn đã mở các lớp bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên, hội viên mới vào tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHTN Việt Nam gắn với các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn trong năm. Trong đó, có nhiều đơn vị đã tổ chức kết nạp đoàn viên, hội viên mới ngay tại các khu di tích lịch sử góp phần nâng cao chất lượng tư tưởng chính trị, củng cố niềm tin, bồi đắp lý tưởng, đạo đức cách mạng cho đội viên, đoàn viên thanh niên tiếp tục phấn đấu rèn luyện. Trong năm Đoàn cơ sở và trực thuộc toàn huyện Chợ Mới đã kết nạp mới 1.734 Đoàn viên. Tổng số Đoàn viên hiện tại trên địa bàn toàn huyện là 6.763 Đoàn viên.
Trong thời gian tới, các cơ sở Đoàn trong toàn huyện sẽ tiếp tục triển khai thực hiện công tác phát triển đoàn viên, hội viên thông qua các hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội; xây dựng và nhân rộng các mô hình chi đoàn trên địa bàn toàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội, quan tâm đến giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, góp phần đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn - Hội./.


Trần Lài (Ban TCKT Tỉnh Đoàn)
 


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng