Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Những năm qua, các thế lực thù địch không ngừng ra sức chống phá Đảng và nhà nước. Chúng xác định việc phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng là mục tiêu trọng điểm, nhằm tiến tới phủ nhận hoàn toàn chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sâu xa hơn là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thủ tiêu chế độ XHCN ở Việt Nam…

 

Các thế lực chống phá triệt để sử dụng sức mạnh của các phương tiện thông tin hiện đại, mạng internet để truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch, công kích chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước nhằm phá hoại vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch, phản động ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Chúng tấn công trực diện nền tảng tư tưởng của Đảng, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội, mục tiêu, con đường đi  lên CNXH, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phủ nhận những thành tựu to lớn của nhân dân dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đã đạt được trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế. Lợi dụng, cường điệu hóa những hạn chế, khuyết điểm của Đảng và hệ thống chính trị trong lãnh đạo, quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội để quy kết cho rằng việc Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin làm nền tảng tư tưởng là nguyên nhân gốc rễ của những hạn chế, khiếm khuyết đó.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là một yêu cầu cấp thiết. Ảnh: Internet.

Chúng bôi nhọ lãnh tụ, xuyên tạc lý lịch, thân thế sự nghiệp các lãnh tụ, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước để đi đến phủ nhận con người, phủ nhận hệ tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng. Thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân để thông qua đối tượng này trực tiếp phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào mục tiêu, con đường đi lên CNXH. Lợi dụng các sự kiện chính trị - xã hội “nhạy cảm”, việc bắt, xử lý cán bộ cao cấp về tội tham nhũng; xét xử đối tượng chống đối vi phạm pháp luật để lôi kéo, kích động người dân tập trung đông người gây rối an ninh trật tự... Móc nối, lôi kéo các đối tượng cơ hội chính trị, có cả cán bộ đương chức, có tướng lĩnh đã nghỉ hưu và thành phần chống đối trong trí thức, văn nghệ sĩ tăng cường chống Đảng, cổ xúy cho “dân chủ tư sản”, “xã hội dân sự”, “xã hội dân chủ”…

Để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, đề ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm. Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới nhấn mạnh: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, bảo vệ nhân dân, nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…”. Giữ vững trận địa tư tưởng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu lợi dụng không gian mạng đưa thông tin xấu độc, giả mạo chống phá cách mạng Việt Nam.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về nhiệm vụ đấu tranh, phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng. Đồng thời, làm rõ “tính hai mặt” của không gian mạng, “nhận diện” rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong việc sử dụng không gian mạng để chống phá cách mạng. Từ đó, nêu cao nhận thức, có tinh thần cảnh giác cách mạng, có nhãn quan chính trị đúng đắn, đủ sức “phản biện” trước các thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Khai thác, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, cơ hội chính trị để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung và trên không gian mạng nói riêng./.

M.T


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng