Đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam được UNESCO vinh danh. Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn liền với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, kiên định con đường độc lập dân tộc và CNXH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thống nhất quan điểm: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN”. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta, nhân dân ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, con đường tiến lên CNXH của toàn dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành, phát triển trên cơ sở kế thừa, chọn lọc những tư tưởng, giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam, phù hợp với thực tiễn hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam. Cùng với đó là sự tiếp thu, tiếp biến và vận dụng sáng tạo tinh hoa văn hóa nhân loại. Đặc sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh là đạo đức và phong cách; là quan điểm và tấm gương mẫu mực của người chiến sĩ cộng sản trung thành và kiên định lý tưởng cách mạng, luôn đặt lợi ích của Đảng, dân tộc và nhân dân lên trên hết, tận trung với nước, tận hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, làm việc dân chủ, khoa học; ứng xử văn hóa, nhân văn, trọng nghĩa tình, nói đi đôi với làm, sống giản dị, hòa đồng… thể hiện sinh động, tự nhiên, đầy cảm hóa trong công việc và ứng xử hàng ngày.

Với âm mưu, thủ đoạn hết sức thâm độc “Để lật đổ chế độ cộng sản ở Việt Nam, trước hết phải bôi nhọ danh dự, hình tượng Hồ Chí Minh”, các thế lực thù địch (“Việt Tân”, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”…) lập ra nhiều diễn đàn với các trang web, blog, hàng chục tạp chí, báo, nhà xuất bản, nhiều đài phát thanh có chương trình tiếng Việt, như: VPR, VOA, RFI... để tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua các “hội thảo”, “tọa đàm”, “diễn đàn” ở các nước có đông đảo bà con Việt kiều đang sinh sống, làm việc (Mỹ, Canada, Australia...), chúng gửi các thư ngỏ, tài liệu truyền bá tư tưởng phản động, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Mặt khác, các thế lực thù địch còn tìm cách tác động các chính khách cực đoan trong Quốc hội Mỹ và các nước phương Tây gắn vấn đề viện trợ, hợp tác kinh tế với điều kiện thay đổi cải cách chính trị, pháp luật theo kiểu phương Tây, nhất là thay đổi chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng hệ tư tưởng dân chủ tư sản. Đồng thời, tìm cách móc nối, mua chuộc cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất trong hệ thống chính trị của ta viết bài, tung tin xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh; kích động tâm lý của cán bộ, đảng viên và nhân dân hoài nghi vào sự lãnh đạo của Đảng từ bên trong xã hội.

Có thể nói việc đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là yêu cầu cấp bách đang đặt ra hiện nay đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Để làm được điều đó, mỗi cấp ủy Đảng đều phải nâng cao nhận thức và xác định rõ việc đấu tranh bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài. Đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong cuộc đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn làm chuyển hóa chính trị, tư tưởng của các thế lực thù địch.

Mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh và kịp thời phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Từng cấp ủy Đảng kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, mơ hồ, dao động về tư tưởng, suy giảm niềm tin về CNXH và vai trò lãnh đạo của Đảng; chủ động đấu tranh để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động đấu tranh, phòng, chống và bảo vệ tư tưởng Hồ Chí Minh; gắn với nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng…

M.T


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng