“Luôn đấu tranh với chính mình…”

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ có chức, có quyền, phải luôn đấu tranh với chính mình để không phạm phải những cám dỗ đời thường…

Nhìn lại năm 2020 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đặc biệt, năm 2020 có nhiều khó khăn, thách thức lớn, tác động xấu, nhiều mặt và ảnh hưởng rất nặng nề không chỉ đối với nước ta mà còn đối với toàn thế giới. Trong bối cảnh đó, nhờ có quyết tâm cao và sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Việt Nam hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với nhiều điểm mới vượt trội và dấu ấn nổi bật, được bạn bè quốc tế đánh giá cao, là điểm sáng về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Nổi bật là Việt Nam đã ứng phó rất nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt, có hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19. Chính sự thành công trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã tạo điều kiện phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả cao, được đánh giá là một trong số 10 nước trên thế giới có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất; một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất trong năm 2020. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam năm 2020 được xếp thứ 42/131 nước, đứng đầu nhóm 29 quốc gia có cùng mức thu nhập. Xếp hạng về phát triển bền vững của Việt Nam đã tăng từ thứ hạng 88 năm 2016 lên thứ 49 năm 2020, cao hơn nhiều so các nước có cùng trình độ phát triển kinh tế.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng (TTXVN).

Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được duy trì, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Nhiều hoạt động đối ngoại, nhất là các hội nghị và cuộc làm việc trực tuyến hoặc trực tiếp được triển khai có chất lượng, hiệu quả cao, góp phần hoàn thành tốt vai trò của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Năm 2020 đã hoàn thành việc đàm phán, ký kết 2 hiệp định rất quan trọng là: Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh Châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP).

Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò kết nối, tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác, làm sâu sắc thêm lòng tin giữa các quốc gia trong và ngoài khu vực… Bên cạnh đó, quốc phòng - an ninh tiếp tục được tăng cường; chủ quyền quốc gia, môi trường hòa bình, ổn định được giữ vững, tạo thuận lợi cho phát triển đất nước. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả nổi bật, ấn tượng, có sự chuyển biến rất tích cực, nâng cao rõ rệt về chất.

Những kết quả, thành tích đó đã góp phần làm nên những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ khóa XII và thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, làm cho đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Quan trọng hơn, kết quả và thành tích đó là minh chứng rõ nét cho sự hòa quyện của “ý Đảng, lòng dân”, khẳng định tính đúng đắn của con đường đi lên CNXH; khẳng định niềm tin yêu của nhân dân với Đảng, đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà không một thế lực đen tối nào có thể xuyên tạc!

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi phức tạp, nhanh chóng, khó đoán định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, cần quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đại hội XIII, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ và hiệu quả hơn công cuộc đổi mới; xác định rõ tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới và những nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta.

Nhiệm vụ thời gian tới là hết sức nặng nề! Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn mới, bên cạnh tiếp tục đổi mới, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường của toàn dân tộc… mỗi cán  bộ, đảng viên cần tiếp tục ra sức phấn đấu, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, tu dưỡng đạo đức cách mạng luôn đấu tranh với chính mình để không phạm phải những cám dỗ đời thường… như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng nước căn dặn.

K.M


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng