Nâng cao vai trò của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Nhằm nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của Đoàn; phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch chống phá hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng; góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đoàn viên, đảng viên trẻ.

Vừa qua, ngày 22/9/2020 tại Phòng họp cơ quan Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức Diễn xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đoàn viên, đảng viên trẻ. Tham dự và chủ trì Diễn đàn có đồng chí Võ Thị Thủy Tiên - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn và hơn 30 cán bộ Đoàn, đoàn viên, đảng viên trẻ đến dự Diễn đàn.

Quang cảnh Diễn đàn.

Đ/c Võ Thị Thủy Tiên phát biểu gợi ý một số nội dung trọng tâm phát biểu tại Diễn đàn.

Tại Diễn đàn, các bạn cán bộ Đoàn, đoàn viên, đảng viên trẻ được xem video clip Chương trình đối diện số 11 của Đài Truyền hình Việt Nam: “Chống nhạt Đảng, khô Đoàn”, đồng thời nghiên cứu các văn bản mà Ban Tổ chức Diễn đàn gợi ý nghiên cứu, chuẩn bị phát biểu, như: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 - 2021”; Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022”; Công văn số 672-CV/TĐTN-BTG, ngày 20/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc thực hiện Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT, ngày 10/01/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWDTN ngày 17/5/2013 về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; Kế hoạch số 114-KH/TĐTN-BTG, ngày 20/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022;…

 

Cán bộ Đoàn, đoàn viên, đảng viên trẻ xem video clip “chống nhạt Đảng, khô Đoàn”.

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Võ Thị Thủy Tiên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, thảo luận và đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng Đảng và bám sát chủ đề của Diễn đàn Vai trò của tuổi trẻ An Giang trong xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong cán bộ, đoàn viên, đảng viên trẻ””. Mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, đảng viên trẻ cần khẳng định nhiệm vụ ngăn chặn và đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Đây không còn là nhiệm vụ của những nhà quản lý, lãnh đạo, chỉ huy mà là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, đặc biệt là thế hệ trẻ - Những chủ nhân tương lai của đất nước. Đồng thời, đề nghị đội ngũ cán bộ Đoàn, báo cáo viên các cấp của Đoàn phải hết sức chú ý, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.

 

Đ/c Đặng Khoa Thi - Phó Bí thư Thành Đoàn Long Xuyên phát biểu tại Diễn đàn.

Diễn đàn có 06 ý kiến phát biểu của cán bộ Đoàn, đoàn viên, đảng viên trẻ góp ý xây dựng Đảng, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóatrong nội bộ; đề xuất một số giải pháp trong công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên giai đoạn hiện nay; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Cuối Diễn đàn, cán bạn cán bộ Đoàn, đoàn viên, đảng viên trẻ được xem clip 12 giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới: 1. Có lý tưởng cách mạng; 2. Bản lĩnh vững vàng; 3. Giàu lòng yêu nước; 4. Đạo đức trong sáng; 5. Lối sống văn hoá; 6. Tuân thủ pháp luật; 7. Tiên phong hành động; 8. Sáng tạo không ngừng; 9. Học tập liên tục; 10. Có sức khoẻ tốt; 11. Kỹ năng phù hợp; 12. Khát vọng vươn lên. Qua đó, trong thời gian tới, mỗi tổ chức Đoàn, Hội các cấp trong toàn tỉnh và mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, đảng viên trẻ cần đẩy mạnh việc xây dựng thế hệ thanh niên An Giang phát triển toàn diện, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn, có sức khỏe, tri thức, nghề nghiệp, sống có văn hóa, nghĩa tình, có trách nhiệm với cộng đồng, có kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động và bản lĩnh trong hội nhập quốc tế. Tập trung triển khai các Chương trình hành động cụ thể, định hướng thanh niên chủ động tu dưỡng rèn luyện theo các chuẩn mực đạo đức và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khuyến khích thanh niên tích cực tham gia xây dựng hệ tri thức Việt số hóa bắt kịp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khơi dậy khát vọng, niềm đam mê khoa học, công nghệ. Một việc rất quan trọng là đoàn viên thanh niên, đảng viên trẻ cũng cần “đề kháng” tốt trước thông tin tiêu cực, bịa đặt làm ảnh hưởng đến niềm tin, lý tưởng và hoài bão của tuổi trẻ; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần xây dựng tổ chức Đoàn, Hội các cấp ngày càng vững mạnh theo phương châm “Đoàn mạnh, Hội rộng”.

Các cấp bộ Đoàn tạo phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng gắn với hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi; góp phần tăng cường đoàn kết, dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng./.

Thanh Tiền


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng