Nâng cao chất lượng tuyên truyền nghị quyết của Đảng cho thanh niên thành phố Long Xuyên trong giai đoạn hiện nay

Đảng ta đã khẳng định: Thanh niên là rường cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng CNXH.

Buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Thành Đoàn Long Xuyên chủ đề “Vai trò tổ chức Đoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Để thanh niên có nhận thức đúng đắn trong xây dựng và phát triển đất nước, việc tuyên truyền nghị quyết của Đảng cho thanh niên là nhiệm vụ quan trọng. Thông qua việc tuyên truyền nghị quyết của Đảng nhằm giúp thanh niên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức và hành động trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước. Đồng thời, tạo điều kiện để thanh niên có cơ hội phản biện, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản cách mạng trên các trang mạng xã hội, tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt, hành động đẹp trong xã hội.

Tại thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang, việc tuyên truyền nghị quyết của Đảng cho thanh niên thành phố được các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Các nghị quyết của Đảng được tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Đảng bộ, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể trong thành phố đã tuyên truyền nhiều nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, nhận thức của thanh niên về tầm quan trọng, ý nghĩa nghị quyết của Đảng ngày một nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên hiểu biết thêm nhiều nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước như: Đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo; nâng cao trình độ học vấn; đào tạo nghề và giải quyết việc làm; giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên,…

Tuy nhiên, việc tuyên truyền nghị quyết của Đảng cho thanh niên ở thành phố Long Xuyên cũng còn nhiều hạn chế. Bên cạnh sự phát triển đô thị hoá là kéo theo sự tăng nhiều của các loại tệ nạn xã hội nhiều hơn so với các huyện khác trong tỉnh An Giang. Sự du nhập các luồng văn hoá ngoại lai dị bản, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch đã ảnh hưởng đến một bộ phận không nhỏ thanh niên nên có biểu hiện yếu kém cả về nhận thức lẫn hành động. Một số thanh niên không nhận thức đúng đắn về Đảng, Nhà nước dẫn đến hành động thiếu ý thức, vi phạm pháp luật Nhà nước gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình, nhà trường và xã hội. Điều này gây khó khăn rất lớn đến việc tuyên truyền cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Mặc khác, các cấp, các ngành thành phố tuy có tuyên truyền truyền nghị quyết của Đảng cho thanh niên thành phố nhưng trên thực tế còn hình thức, nội dung tuyên truyền không sâu. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cho thanh niên còn hạn chế về số lượng và chất lượng. Cơ chế phối kết hợp thực hiện tuyên truyền giữa các ban ngành, đoàn thể thành phố chưa thật sự nhịp nhàng và đều tay. Không ít cán bộ các cấp chưa nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm của cấp mình, ngành mình cùng tuyên truyền cho thanh niên. Do đó, chưa phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong tuyên truyền nghị quyết của Đảng cho thanh niên ở thành phố Long Xuyên.

Từ những thực trạng trên, để nâng cao chất lượng tuyên truyền nghị quyết của Đảng cho thanh niên ở thành phố Long Xuyên cần có các giải giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội về tầm quan trọng của việc tuyên truyền Nghị quyết của Đảng cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay: Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, đặc biệt là đối với người đứng đầu. HĐND, UBND các cấp từ thành phố đến cơ sở phải phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng cho thanh niên thành phố. Phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở trong công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến thanh niên. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng cho thanh niên thành phố Long Xuyên.

Hai là, tiếp tục đổi mới hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với thanh niên. Củng cố tổ chức Đoàn, Hội: Việc đổi mới các hình thức, phương pháp tuyên truyền nghị quyết Đảng, pháp luật của Nhà nước cho thanh niên thành phố phải thực hiện trong toàn bộ hệ thống chính trị. Đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền cho thanh niên thành phố phải cụ thể, thiết thực; phổ thông, đại chúng; phù hợp với xu thế chung của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tuyên truyền nghị quyết của Đảng cho thanh niên thành phố cần tăng cường thông qua phong trào thanh niên thành phố.

Ba là, xây dựng đội ngũ tuyên truyền đáp ứng yêu cầu trong từng giai đoạn; tăng cường củng cố niềm tin, xây dựng ý thức trách nhiệm cho thanh niên trong việc tiếp thu nghị quyết của Đảng:

- Củng cố tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam từ thành phố đến cơ sở: Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp vững mạnh. Thường xuyên kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên của Hội LHTN Việt Nam. Tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp về củng cố tổ chức Đoàn, Hội. Tăng cường bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú từ tổ chức Đoàn, Hội cho Đảng xem xét, kết nạp trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức Đoàn, Hội thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát.

- Xây dựng đội ngũ tuyên truyền đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay: Xây dựng đội ngũ tuyên truyền có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống tốt. Xây dựng đội ngũ tuyên truyền có năng lực trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm. Xây dựng đội ngũ tuyên truyền phải am hiểu thanh niên, gần gũi thanh niên. Xây dựng đội ngũ tuyên truyền thông qua việc phát huy vai trò của Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam các cấp phường xã, trường học, thành phố. Tăng cường chế độ, chính sách cho đội ngũ tuyên truyền.

Bốn là, tăng cường củng cố niềm tin, xây dựng ý thức trách nhiệm cho thanh niên trong việc tiếp thu nghị quyết của Đảng: Các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc giáo dục, rèn luyện thanh niên thành phố trở thành lớp người có ích cho xã hội, Tiếp tục tổ chức quán triệt, phổ biến, học tập các chỉ thị, nghị quyết, của. Tổ chức Đoàn thanh niên, Hội LHTN các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên thành phố. Mỗi thanh niên thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cần xây dựng ý thức trách nhiệm của thanh niên thành phố thể hiện qua việc việc tự học, tự rèn luyện.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền nghị quyết của Đảng cho thanh niên thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trong giai đoạn hiện nay nội dung quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng nhằm nâng cai vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của thanh niên thành phố trong việc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia công sức trong việc xây dựng thành phố Long Xuyên văn minh, hiện đại./.

Khoa Thi - Phó Bí thư Thành Đoàn Long Xuyên


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng