Phú Tân: Tập huấn cho cán bộ Đoàn chủ chốt về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch

Sáng ngày 18/09/2020, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Ban Thường vụ Huyện Đoàn và Ủy ban Hội huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị Báo cáo viên lần III/2020 và tập huấn cho cán bộ Đoàn chủ chốt cấp huyện về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Trí Thiện - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; đồng chí Lưu Thị Ngọc Huỳnh - Bí thư Huyện Đoàn; đồng chí Lâm Lê Thảo Vy - Phó Bí thư Huyện Đoàn; Cùng 80 đồng chí là cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên ở các cơ sở Đoàn, Hội trong toàn huyện.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Trí Thiện đã tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên, hội viên các nội dung của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khẳng định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan báo chí tuyên truyền các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Thời gian tới, Huyện Đoàn sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực trên mạng xã hội. Tạo môi trường giáo dục, rèn luyện tốt cho đoàn viên, thanh niên. Thực hiện có hiệu quả việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đặc biệt, mỗi đoàn viên, thanh niên sẽ là những tuyên truyền viên tích cực không để các thế lực xấu tác động, lôi kéo, kích động. Kịp thời tuyên truyền những câu chuyện đẹp, nhân văn, những tấm gương tốt, yếu tố tích cực trong cuộc sống./.

Huyện Đoàn Phú Tân


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng