An Giang: Hội nghị trực tuyến triển khai 04 bài học Lý luận chính trị cho 1.257 đoàn viên mới kết nạp vào tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Nhằm giúp cho đoàn viên mới kết nạp vào tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam và hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhiệm vụ của thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Vừa qua, ngày 13/11 và ngày 15/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến 04 bài học Lý luận chính trị cho 1.257 đoàn viên mới kết nạp vào tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Huyện Đoàn Châu Thành.

,

Huyện Đoàn An Phú.

 

Huyện Đoàn Châu Phú.

,

Huyện Đoàn Chợ Mới.

Huyện Đoàn Phú Tân.

Huyện Đoàn Thoại Sơn.

 

Huyện Đoàn Tịnh Biên.

 

Huyện Đoàn Tri Tôn.

Tham gia học tập, tất cả đoàn viên mới kết nạp được báo cáo viên của Tỉnh Đoàn và Trường Chính trị Tôn Đức Thắng trình bày 04 bài học Lý luận chính trị, gồm: Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đão mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Bài 3: Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; Bài 4: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Thị trấn Đoàn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên.

Đoàn trường Đại học An Giang.

 

Đoàn trường Cao đẳng Nghề An Giang.

Thị Đoàn Tân Châu.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xây dựng kế hoạch, triển khai trong toàn hệ thống Đoàn tỉnh An Giang về nội dung học tập các bài học lý luận chính trị với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: Tổ chức triển khai học tập 04 bài Lý luận chính trị trực tuyến toàn tỉnh; Tổ chức tuyên truyền trọng tâm các nội dung bài học qua tài liệu sinh hoạt Chi đoàn hằng tháng thông qua Cổng thông tin điện tử và fangape Tỉnh Đoàn An Giang; đưa nội dung triển khai tổ chức lớp học vào Hội thi Báo cáo viên giỏi trực tuyến của Đoàn tỉnh An Giang lần thứ IV năm 2021; đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền của Đoàn các cấp;… Bên cạnh đó, Đoàn cấp huyện đã xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập lý luận chính trị cho đoàn viên phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; đảm bảo 100% đoàn viên tại đơn vị, địa phương hoàn thành việc học các bài Lý luận chính trị./.

Thanh Tiền


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng