An Giang: Hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh”

Phát huy những kết quả đạt được từ thực hiện “Chi đoàn bốn chủ động”, trong năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành Hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động“Cây dựng Chi đoàn mạnh” với 8 tiêu chí.

Hiện tại, An Giang có 2.426 Chi đoàn gồm: 713 Chi đoàn địa bàn dân cư khu vực nông thôn, 175 Chi đoàn địa bàn dân cư khu vực thành thị, 1.326 Chi đoàn khối trường học, 42 Chi đoàn doanh nghiệp nhà nước, 39 Chi đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước, 60 Chi đoàn khối công chức viên chức và 71 Chi đoàn khối lực lượng vũ trang.

 

Buổi họp mặt tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Chi đoàn địa bàn dân cư.

Cuộc vận động Xây dựng Chi đoàn mạnh đã góp phần tích cực trong việc tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn. Trong đó, điểm nổi bật là đã thể hiện được vai trò xung kích, tình nguyện của đội ngũ cán bộ Đoàn tích cực tham gia vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị.

Qua kiểm tra, mỗi tháng, các Chi đoàn đều có tổ chức sinh hoạt lệ đầy đủ với nhiều nội dung phong phú. Định kỳ hàng quí, Ban Chấp hành Chi đoàn tổ chức họp xét phân loại đoàn viên làm cơ sở cho công tác xét phân loại đoàn viên cuối năm, trong đó chú trọng nội dung đoàn viên sinh hoạt định kỳ.

Chi đoàn địa bàn dân cư và Chi đoàn lực lượng vũ trang tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh.

Công tác tuyên truyền quán triệt các chủ trương của Đảng, của Đoàn cấp trên được các Chi đoàn thường xuyên thực hiện thông qua các buổi học Nghị quyết, những lần sinh hoạt Chi đoàn... các Chi đoàn đều có xây dựng kế hoạch cụ thể, có ghi biên bản cụ thể nội dung trong mỗi lần họp và có danh sách kèm theo.

Bên cạnh đó, việc tham gia thực hiện các công trình xây dựng Nông thôn mới, Văn minh đô thị được các Chi đoàn quan tâm thực hiện và xem như nội dung trọng tâm trong kế hoạch công tác Đoàn hàng năm, phù hợp với điều kiện địa phương, mang lại hiệu quả, thiết thực, cũng như tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy và nhân dân trên địa bàn. Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng trong công tác đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động đoàn trong thời gian tới, trong đó chú trọng thu hút đoàn viên, thanh niên, làm cho đoàn viên, thanh niên và người trẻ đến với Đoàn một cách tự nhiên.