Cần khắc phục tình trạng lười học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của đảng viên có vai trò quan trọng nhằm thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng. Năm 1947, trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ chí Minh đã nhấn mạnh: “Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, một mắt mờ”.

Qua đó cho thấy, nếu cán bộ, đảng viên có nhận thức lơ là hoặc sai lệch về tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghiên cứu lý luận chính trị dễ dẫn đến tất yếu lười học, ngại học, học đối phó.

 

Việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghiên cứu lý luận chính trị là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Lý luận như kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”. Lý luận có vai trò đặc biệt quan trọng trong định hướng, dẫn dắt hoạt động thực tiễn. Học tập và nghiên cứu lý luận chính trị nhằm cung cấp cho người học thế giới quan, phương pháp luận cách mạng và khoa học, từ đó vận dụng vào thực tiễn cuộc sống và công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đúng đắn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của học tập lý luận chính trị, có biểu hiện ít quan tâm, xem nhẹ, coi thường việc học tập lý luận chính trị. Đại hội VIII của Đảng (năm 1996) khẳng định: “Lười học tập, lười suy nghĩ, không thường xuyên tiếp nhận những thông tin mới, cũng là biểu hiện của sự thoái hóa”. Đây là một trong những vấn đề tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

Việc lười học, ngại học, học đối phó chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước dẫn đến việc không thể vận dụng được chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các học thuyết, các nguyên lý cơ bản và chân chính của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không thấu suốt cương lĩnh, điều lệ, chủ trương, nghị quyết của Đảng, không có lý luận dẫn đường, chỉ lối để vận động quần chúng.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra một trong số biểu hiện để nhận diện sự suy thoái về tư tưởng chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đó là: “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước”.

Đây là vấn đề hệ trọng, ảnh hưởng to lớn, thậm chí có thể kéo theo hàng loạt những vấn đề phức tạp, hệ trọng khác dẫn tới “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Bên cạnh việc lười học tập, nghiên cứu chỉ thị, nghị quyết của Đảng, một bộ phận cán bộ, đảng viên có thái độ học tập chưa nghiêm túc, đọc sách báo, xem điện thoại… hoặc bỏ ra ngoài làm việc riêng. Vì vậy, sau mỗi buổi học hoàn toàn không nắm được báo cáo viên đề cập đến nội dung, vấn đề gì. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Lý luận như kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế... Lý luận cốt để áp dụng vào công việc thực tế”. Vậy nếu như học tập nghị quyết không nghiêm túc, không hiểu nội dung của vấn đề được học thì làm sao có thể vận dụng những tri thức đó vào thực tiễn, cải tạo thực tiễn với mục đích nâng cao chất lượng công tác tại cơ quan, địa phương, đơn vị.

Thực tế, không ít cán bộ, đảng viên không nắm vững đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước dẫn đến giải quyết công việc kém hiệu quả, hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của tập thể hoặc cá nhân khác… Mặt khác, đây còn là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng, nghị quyết của Đảng dù rất đúng đắn, nhưng chậm được thực hiện. Thậm chí, có những trường hợp, cán bộ, đảng viên không nắm chắc, hiểu sâu chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, nên khi gặp những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch tỏ ra lúng túng, thiếu lý lẽ để đấu tranh, bác bỏ quan điểm sai trái, phản động, nhằm bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng.

Để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng lười học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, trước hết, cần xác định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và cán bộ, đảng viên về học tập lý luận chính trị. Cấp ủy các cấp cần duy trì và thực hiện đúng các quy định, chế độ về học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghiên cứu lý luận chính trị; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp, phải coi việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghiên cứu lý luận chính trị là nghĩa vụ bắt buộc đối với tất cả cán bộ, đảng viên và phải được quy định thành chế độ để tự giác thực hiện.

Khắc phục triệt để tình trạng lười, ngại học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; những biểu hiện sao nhãng, xem nhẹ việc nghiên cứu lý luận chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Phát huy tính tích cực, chủ động của mỗi cán bộ, đảng viên trong tự học tập, tự nghiên cứu cương lĩnh, điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao trình độ lý luận chính trị. Tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng, lấy kết quả học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghiên cứu lý luận chính trị làm thước đo phẩm chất, năng lực, phân loại cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thì đây là vấn đề cần được cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên hết sức quan tâm để góp phần sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng vào thực tiễn cuộc sống.

M.T


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng