Phản bác một số quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận chống phá Đại hội XIV của Đảng

Nhận diện và đấu tranh phản bác một số quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận hiện nay là biện pháp quan trọng hàng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, đặc biệt chỉ rõ nội dung, âm mưu, thủ đoạn của chúng tập trung chống phá vào thời điểm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng là vấn đề cấp thiết hiện nay. 

Trên cơ sở đó xác định một số nhiệm vụ Quân đội tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Kiên quyết vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, nhân loại cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức cần phải hợp tác giải quyết.

Trong nước, kinh tế có nhiều khởi sắc song còn khó khăn về nhiều mặt, chưa thể kịp thời tháo gỡ. Hạn chế, yếu kém cũ chưa được khắc phục triệt để. Khó khăn mới nảy sinh; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhóm lợi ích, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm” vẫn còn diễn biến rất phức tạp, ngày càng tinh vi, khó nhận diện hơn; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đứng trước nhiều thách thức mới… Các thế lực phản động, cơ hội chính trị đã lợi dụng những khó khăn, yếu kém còn tồn tại để đẩy mạnh thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta trên tất cả các lĩnh vực, nhất là thời điểm từ nay cho đến đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. 

Phản bác một số quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận chống phá Đại hội XIV của Đảng
 Ảnh minh họa: Tuyengiao.vn

Trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận, chúng tập trung vào xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên những nguyên lý, lý luận nền tảng, như: Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, thời đại ngày nay và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, đấu tranh giai cấp, dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...

Lật sử, bôi xấu lãnh tụ, xuyên tạc thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xuyên tạc, vu cáo lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và các lực lượng vũ trang. Tạo dựng, bịa đặt, xuyên tạc lịch sử đấu tranh cách mạng Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, nhất là lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biên giới, chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của Việt Nam. 

Xuyên tạc, bóp méo chủ trương,  của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm mục đích phủ nhận hoàn toàn nền tảng tư tưởng và cương lĩnh, đường lối, vai trò lãnh đạo của Đảng, luật pháp và vai trò quản lý của Nhà nước Việt Nam, phủ nhận, hướng lái, làm chệch hướng chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, môi trường; các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại lớn mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội, dư luận xã hội và nhân dân đang quan tâm nghiên cứu, tháo gỡ và giải quyết để xuyên tạc tình hình, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới, gây mâu thuẫn, bất hòa, xung đột, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Tuyên truyền, hướng lái, thẩm thấu các tư tưởng dân chủ tư sản, nhất là tư tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, pháp quyền tư sản, kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa; truyền bá, áp đặt các giá trị “dân sinh”, “dân chủ”, “dân quyền”, “nhân quyền” tư sản; kích  động chủ nghĩa dân túy, xã hội dân sự, phong trào “bất tuân dân sự” ở Việt Nam.

Xuyên tạc tình hình đấu tranh bảo vệ nền độc lập, thống nhất, toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang; phủ nhận đấu tranh bằng phương pháp hòa bình... 

Xuyên tạc, phủ nhận vai trò, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội và Công an; vai trò quản lý của Nhà nước đối với quốc phòng, an ninh. Bôi nhọ truyền thống, bản chất cách mạng của Quân đội; chuyển hóa, lôi kéo cán bộ, chiến sĩ và Quân đội từ bỏ nguyên tắc Đảng lãnh đạo quân đội, thực hiện âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội, kích động “Quân đội chỉ phục tùng Hiến pháp, pháp luật, không phục tùng sự lãnh đạo của Đảng”. 

Đặc biệt, chúng sẽ tập trung chống phá công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng như xuyên tạc các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng các cấp; xuyên tạc quan điểm, phương hướng và tình hình thực hiện chủ trương về công tác nhân sự. Tập trung tung tin sai sự thật, bôi nhọ, xuyên tạc phẩm chất, đạo đức, năng lực của các nhân sự bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là người đứng đầu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.

Trong công tác thông tin, tuyên truyền, chúng lợi dụng các sơ hở trong phát ngôn, báo chí, truyền thông của cá nhân, tổ chức trong nước… hòng phủ nhận, xuyên tạc, phát tán, thẩm thấu các tư tưởng, quan điểm sai trái, gây bất an, phân tâm về tư tưởng, gieo rắc sự hoài nghi, giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng thêm sự bất mãn và tinh thần chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Sử dụng các hình thức, thể loại văn học, bài chính luận, nghị luận, bình luận, phóng sự kết hợp với các loại công bố, tuyên bố, tuyên ngôn, thư ngỏ, thư kiến nghị, thơ văn, cắt xén hình ảnh, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), video clip, nhạc chế; lấy Internet làm nền tảng, sử dụng các blog, website, dịch vụ điện tử (e-mail), các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, các dịch vụ chat, nhắn tin, hội thoại, truyền thoại (VoIP), Twitter, Youtube, MySpace... để đăng tải, phát tán thông tin xấu độc, phản động. Chúng mở các chuyên trang, chuyên mục của tổ chức, cá nhân lập diễn đàn (forum) lôi kéo, tập hợp lực lượng; lấy các báo đài phát thanh, truyền hình ở nước ngoài làm phương tiện tiến công nhằm tạo ra các các luồng tư tưởng tiêu cực trên không gian mạng và trong xã hội, kích động các hành động biểu tình, gây rối, chống đối Đảng, Nhà nước, “bất tuân dân sự” , gây mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

Những việc cần làm ngay để bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương, nhất là Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chức năng các cấp, đơn vị đối với với nhiệm vụ tăng cường đấu tranh tư tưởng, lý luận trong tình hình mới. 

Nhanh chóng kiện toàn, quán triệt sâu sắc chức năng, nhiệm vụ, đưa hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, bộ phận giúp việc của các cơ quan, đơn vị vào nền nếp và có hiệu quả cao; tập trung triển khai các chủ trương, biện pháp toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời đạt hiệu quả thiết thực. Chủ động tham mưu với cấp ủy, tổ chức đảng cấp trên các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

Giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước, giữ vững sự ổn định về chính trị, tư tưởng trong Quân đội; ban hành các văn bản chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các đề án, kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền trước, trong, sau các sự kiện chính trị quan trọng, nhất là Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, các vấn đề dư luận trong nước và quốc tế quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn chiến lược; một số vụ án, vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật của cán bộ, đảng viên; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giữ vững sự ổn định trong đơn vị; chủ động thông tin tích cực, đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kịp thời phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, thông tin xấu độc. 

Các cơ quan chức năng và các đơn vị tăng cường quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về đấu tranh tư tưởng, lý luận; duy trì hoạt động đấu tranh có nền nếp, hiệu quả; chủ động nhạy bén nắm tình hình, tập trung tham mưu và chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh; tích cực đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên mặt trận tư tưởng, lý luận.

Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình các cấp trong quân đội cần bám sát hơn nữa nhiệm vụ chính trị của mình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương mở rộng các chuyên trang, chuyên mục; đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận kịp thời, hiệu quả.

Các nhà trường, viện, cơ quan nghiên cứu khoa học trong toàn quân nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu nắm bắt âm mưu thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch, tham mưu đề xuất, triển khai đấu tranh có hiệu quả, đồng thời tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và học tập lý luận chính trị, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; tăng cường liên kết, phối hợp với các cơ quan chức năng của Quân đội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

TRUNG TÁ QNCN PHẠM THỊ NGÀ

Nguồn: qdnd.vn

Sưu tầm: S.N


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng