An Giang ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 3/3/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, với chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Description: Responsive image

Theo đó, có 04 nội dung như sau:

1. Tổ chức học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020.

2. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn.

4. Thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ; sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình xây dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện của các  sở, ban, ngành, địa phương; tổng hợp các Kế hoạch thực hiện của các địa phương, đơn vị báo cáo UBND tỉnh định kỳ 6 tháng, một năm. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để khuyến khích tinh thần thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh phù hợp với thực tế của đơn vị, địa phương; chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực./.

Nguồn: Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 3/3/2020 của UBND tỉnh

Tin: Thành Nhơn


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng