Long Xuyên: Nâng chất Đoàn cơ sở 3 chủ động

Đoàn cơ sở 3 chủ động là kế hoạch lớn của tổ chức Đoàn nhằm nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của cơ sở Đoàn.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo về việc tiếp tục xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn các cấp, trong năm 2021, các Đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố Long Xuyên đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, bám sát vào nội dung định hướng và các tiêu chí cụ thể trong bảng tiêu chí đánh giá, trong đó chú trọng nâng chất các tiêu chí.

 

,

 

,

 

Các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn Long Xuyên tổ chức nhiều hoạt động cụ thể hóa các tiêu chí thực hiện Đoàn cơ sở 3 chủ động.

Qua đó, các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tiêu chí gắn liền với đặc điểm tình hình của địa phương, tăng cường đổi mới hình thức tổ chức sinh hoạt Đoàn thông qua các phương tiện hiện đại, ngoài ra, còn phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương, được địa phương đánh giá cao. Nhiều mô hình mới cách làm hay được thực hiện như 22/22 Đoàn cơ sở chủ động tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh trong ĐVTN, 22/22 Đoàn cơ sở chủ động kêu gọi ĐVTN tham gia tình nguyện viên chống dịch với tổng số 2.780 lượt ĐVTN tham gia, 8/8 Đoàn cơ sở trường học chủ động xây dựng các mô hình hoạt động đổi mới trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong trường học,...

Có thể nói, năm 2021, các Đoàn cơ sở đã không ngừng lại ở việc thực hiện đủ mà còn tăng cường nâng chất các tiêu chuẩn và tiêu chí phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Qua quá trình theo dõi và đánh giá, 100% các Đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố đã hoàn thành 3 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí và được Ban Thường vụ Thành Đoàn công nhận Đoàn cơ sở 3 chủ động năm 2021.


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng