Phú Tân: Hội nghị Báo cáo viên của Đoàn đợt I năm 2021

Vừa qua, ngày 14/4/2021 tại Hội trường Liên đoàn Lao động huyện, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Phú Tân tổ chức Hội nghị Báo cáo viên của Đoàn đợt I với Chuyên đề: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”.

Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Trí Thiện - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; đồng chí Lâm Lê Thảo Vy - Phó Bí thư Huyện Đoàn; cùng 35 đồng chí là báo cáo viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phú Tân khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Bí thư Đoàn cơ sở.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Trí Thiện đã tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên các nội dung của Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khẳng định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan báo chí tuyên truyền các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Thời gian tới, Huyện Đoàn Phú Tân sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đặc biệt trong giai đoạn ngày hội lớn của dân tộc - bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang đến gần, thông qua các hình thức: Đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực trên mạng xã hội,  tạo môi trường giáo dục, rèn luyện tốt cho đoàn viên, thanh niên, kịp thời tuyên truyền những câu chuyện đẹp, nhân văn, những tấm gương tốt, yếu tố tích cực trong cuộc sống, …

Huyện Đoàn Phú Tân


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng